ARASTIRMA
Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

YÜZEY BİTİRME YÖNTEMLERİ, pH VE SICAKLIĞIN SERAMİKLERİN İYON SALINIMI VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy
ÖZET
Amaç: Dental seramiklerin farklı koşullar altında uzun süreli iyon salınımları ve yüzey bitirme tekniklerinin iyon salınımı üzerindeki etkisi hakkında literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Polisajlanmış bir seramik yüzeyden salınan iyon miktarı ile glazürlü yüzeylerden salınan iyon miktarı arasındaki fark bilinmemektedir. Bu çalışmada, dental seramiklerin korozyon sonrası yüzey pürüzlülüğü ve iyon salınımının miktarı ile iki yüzey bitirme yöntemi arasındaki farkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: 20 adet seramik disk (8x2 mm) (Empress II, Zirkonzahn, Noritake Cerabien ZR, Finesse, Vita VM7) üretilerek otoglaze ve polisajlı olmak üzere 2 gruba ayrıldı (n=10). Yüzey pürüzlülüğü (Ra) korozyondan önce ve sonra ölçüldü. Örnekler in vitro korozyona (pH 4,5–pH 7–pH 9 suda 37°C±2°C'de
18 saat ve pH 2,4'te %4 asetik asit solüsyonunda 80°C±2°C'de 18 saat) tabi tutulduktan sonra iyon salınımı değerlendirildi. Elde edilen veriler ANOVA ve Bonferroni Testi (=0,05) kullanılarak analiz edildi. Student t-testi ile çoklu karşılaştırmalar yapıldı.

Bulgular: Tüm seramik gruplarından Al, Na, Li, Si iyonlarının salındığı saptanmıştır. Ra ölçümlerinde, farklı pH değerlerinde gruplar arasındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Korozyon sonrası Ra değerleri poliajlı gruplar için korozyon öncesi değerlerden daha düşük olduğu görülmüştür.

Sonuç: Yüksek ısı seramiklerinde glazürlü yüzeyler, korozyona karşı daha dayanıklıdır. Ancak yine de polisaj işlemi, glazür uygulanabilmesi mümkün olmayan restorasyonların çıkarılmasının kaçınıldığı durumlarda güvenilir bir teknik olarak görülebilir.

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇILARININ KAYBEDİLME NEDENLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

167-177

Hakan Kocabaş, Erdal Eke

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3):167-177

1900’LÜ YILLARA AİT DİŞ TAŞI ÖRNEĞİNDE MOLEKÜLER BAKTERİ ANALİZLERİ İLE BESLENME VE HASTALIK DURUMLARININ İRDELENMESİ

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

DİŞ HEKİMLERİNDE İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLİŞKİSİ

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

YÜZEY BİTİRME YÖNTEMLERİ, pH VE SICAKLIĞIN SERAMİKLERİN İYON SALINIMI VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

194-200

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI

201-206

Metin Pıçakçıefe, Onur Vatandaş, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, İzzet Serdar Amca, Yusuf Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 201-206

PANDEMİ SIRASINDA KİŞİSEL SPESİFİK ORBİTAL İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN UYGULANMASI

207-213

Mahmed Sari Njjar, Özden Ozgun Acar, Asli Semiz, Kadir Demirci, Ahmet Koluman

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 207-213

ORD. PROF. DR. İHSAN HİLMİ ALANTAR (1888-1959)

214-216

Çağatay ÜSTÜN, Seçil ÖZÇİFTÇİ

PORTRE Nobel Med 2022; 18(3): 214-216

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy. [EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS]. Nobel Med 2022; 18(3): 194-200, English.
 • Web Style

  Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy. [EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy. [EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS]. Nobel Med 2022; 18(3): 194-200, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy. [EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS]. Nobel Med (2022); 18(3): 194-200, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy. (2022) [EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS]. Nobel Med, 18(3): 194-200, English.