Genel İlkeler ve Yazarlara Bilgi

Nobel Medicus isimli dergimizde eczacılık ve tıp alanında Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilir. İngilizcenin doğru kullanımı dergide yayınlanması için bir gerekliliktir. İngilizce yazım dili profesyonel şirketlerce (ScienceDocs, American Journal Experts, BioScience Writers, Boston BioEdit, The Medical Editor ve Text Check, gibi) düzeltilmemiş makaleler dergimizce kabul edilmeyecektir.

Orijinal makalenin Microsoft Word for Windows ile yazılmış bir kopyası, bu kopya ile tamamen aynı olan USB aşağıdaki adrese gönderilecektir.

Dr. Timur Koloğlu
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 Ümraniye 34768 İstanbul

Yayın kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun olduğu tespit edilen yazılara bir numara verilerek değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilecektir. Makale son halini aldıktan sonra, Editörler kurulu eser sahibinin iznini alarak metinde düzeltmeler yapabilir, yazının niteliğini değiştirmeyecek düzeltmelerde eser sahibinin iznini almaya gerek yoktur.

Makalelerin, değerlendirme aşamasına geçmeden önce yazım kurallarına uygun yazılıp yazılmadıkları kontrol edilir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmesi için yazara iade edilir ve düzeltmelerin yazar tarafından en geç 30 gün içinde yapılması gerekir.

Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olan makaleler ise değerlendirilmek üzere editör kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. İki hakemin farklı görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakem görüşüne başvurulur.

Hakemler, "Makale Değerlendirme Formu"nu dikkate alarak makaleyi değerlendirir. Formların cevabı yazarlara iletilir. Hakemlerin düzeltme öngörmesi halinde, makale yazara gerekli düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Yazarlar tarafından düzeltmeler en geç 30 gün içinde yapılarak düzeltilmiş makale dergiye iletilir. Düzeltilmiş makale yeniden hakemlerce değerlendirmeye alınır. İki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayın kurulu kararı ile kabul edilebilirken, iki hakemin olumsuz görüş bildirdiği makaleler ise reddedilir.

En az iki hakemin olumlu görüşünü içeren ve yayın kurulu tarafından kabul edilen makaleler yayın portföyüne alınarak Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre www.nobelmedicus.com web sayfamızda açık erişimli olarak yayımlanır. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması yayın kurulu kararına bağlıdır.

Aksi belirtilmedikçe tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacak olup, araştırma yazılarında çalışmanın yapıldığı kurumlar ve etik komite onayının olduğu açıkça belirtilmelidir.

Yazı yayına kabul edildikten sonra sorumlu yazarın telif hakları ve çıkar ilişkisi formlarını http://www.nobelmedicus.com/dosya/telifformu.zip linkinden alması ve doldurması gerekmektedir. Makaleler telif hakları ve çıkar ilişkisi formları doldurulup ıslak imzalı şekilde tarafımıza gönderildikten sonra basılabilecektir.

Formlar eğer mümkünse tüm yazarlar tarafından imzalanarak “Dr. Timur Koloğlu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 Ümraniye 34768 İstanbul” adresine posta ile gönderilmelidir. Telif hakları ve çıkar ilişkisi formları gönderilmeyen makaleler yayınlanmayacaktır.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Başka bir basılı yayında yayınlanmış, yayınlanacak, yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olan tüm yazılar için yazarlar veya yayıncılardan izin alındığına dair bir yazılı belge bulunmalıdır. Gerekli izinlerin usulüne uygun bir biçimde alınmasından yazarlar sorumludur.

MAKALE YAZIM KURALLARI

Aşağıda yazılı kurallara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan eser sahibine geri gönderilecektir. Gereksiz vakit ve maddi kayba yol açmamak için azami dikkat gösterilmelidir. Makaleler kenarlardan 3 cm boşluk bırakılmalı, harfler 12 punto, satır araları çift aralıklı olarak düzenlenmelidir. Makalede her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalı ve sayfalar sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır. Makaleler aşağıdaki sıra takip edilerek yazılmalıdır:

Başlık sayfası, Özet, Ana metin, Kaynaklar, Tablo ve Şekiller

1) BAŞLIK SAYFASI: Bu sayfada makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların adları, akademik dereceleri ve halen çalıştıkları kurum ve ORCID bilgileri, eser sahibinin (yazışılacak kişinin) açık adresi, ulaşılabilir telefon numarası, faks numarası veya e-posta adresi bulunmalıdır. Hakemlere eserler gönderilirken değerlendirmenin adil yapılabilmesi için bu bilgilerin diğer sayfalarda yer almaması gerekmektedir.

2) ÖZET: Dergimizin ulusal ve uluslararası indekslenen dergilerden olması amaçlandığı için özetler hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalelerde özet en çok 250 kelime içermelidir. Özetler Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç bölümlerini içermelidir. İndex Medicus’a uygun 3- 6 adet seçilmiş anahtar kelime de bu sayfada yer almalıdır. Anahtar kelimeler için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  adresine başvurulmalıdır. Alışılmamış veya Türkçesi tartışmalı kelimelerin yanına mutlaka orijinali de parantez içerisinde yazılmalıdır. Kısaltma kullanılacak kelimeler, en az bir kez açık yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda tek başına kısaltma kullanılmalıdır.

3) ANA METİN: Araştırma yazısı ve olgu sunumunda ana metin başlıkları farklı olmalıdır.

  • Araştırma yazısı: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini,
  • Olgu sunumu: Giriş ve Genel bilgi, Olgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Atıfta bulunulan yazılar ve kaynakların doğruluğundan eser sahibi sorumludur. Ana metinde yer alacak olan tablo ve şekillerin yerleri belirtilmeli ancak tablo ve şekiller ayrı birer sayfada yer almalıdır. Metinde geçen tüm ilaçların tercihen jenerik isimlerine yer verilmelidir.

4) KAYNAKLAR: Eser ile ilişkili kitap, tez, makale ve diğer yayınlardan oluşturulmuş listedir. Kaynak bir makale ise önce yazarın soyadı ve adının baş harfi yazılır. Yazar birden fazla ise (,) konarak diğer yazarlar belirtilmelidir. En çok 5 yazar adına yer verilebilir. Daha fazla yazar içeren makalelerde ilk 3 yazarın ardından “et al.” ibaresi konulmalıdır.

  • Kaynak makale örneği: Ding JW, Andersson R, Soltestz V, et al. Obstructive jaundice impairs reticuloendothelial function and promotes bacterial translocation in the rat. J Sur Res 1994; 57: 238-245.
  • Kaynak kitap örneği: WHO. Handbook for Reporting of Cancer Results Treatment, Geneva, WHO Ofset Publication. 1979.
  • Kaynak kitaptan bir bölüm örneği: Barış İ, Karakoca Y, Demir U.Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları, Barış İ. (eds.) Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım. Atlas Kitapçılık Ltd. Şti, Ankara 1998: 251- 280
  • Kaynak kongre sunumu örneği: Karan MA. Yaşlılarda infeksiyonlar. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-25 Eylül 2004 Antalya. Kongre kitabı, s:25.
  • Kaynak tez örneği: Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Uzmanlık tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri bölümü, 1992.
  • Kaynak elektronik makale örneği: Altun, A. E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi 2003;158. 10 Aralık 2003 http://www.meb.gov.tr/index800.htm
  • Kaynak sayısı: Araştırma türü makalelerde kaynak sayısı 40’ı, olgu sunumlarında ise 10’u geçmemelidir.

5) TABLO VE ŞEKİLLER: Tablolar çift aralıklı, metindeki geçiş sırasına göre, her bir tablo ayrı sayfaya yapılacak ve her sayfa numaralandırılacaktır. Tablolara başlık konulması unutulmamalıdır. Şekiller metindeki geçiş sıralarına göre, başlıklı, şekil altları çift aralıklı açıklamalı, numaralandırılmış ayrı sayfalara ve sayfanın üst tarafını belirten bir ok işaretiyle yapılmalıdır. Başka kaynaklardan alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak belirtilip orijinal yayıncının verdiği izin belgesi eklenmelidir. Röntgen filmleri ve diğer fotoğrafların yüksek kontrastlı ve net olmasına özen gösterilmelidir.