Yayın Etiği

Nobel Medicus, bilimsel araştırma ile ilgili olarak yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın politikasını editörler belirlemektedir. Bu bildirge dergi imtiyaz sahibi, editör, hakemler ve yazarlann etik davranışlannı içermektedir. Nobel Medicus’un etik beyanı, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors esaslarına dayanmaktadır ve bu kaynaklar www.publicationethics.org web adresinde ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.

1. Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları:

1.1. Editoryal Bağımsızlık
Nobel Medicus, herhangi bir kimse veya ticari ortaklannın etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir.

1.2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı
Nobel Medicus, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklannı korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını sağlamaktadır. Nobel Medicus, yayımlanmış her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.

1.3. Bilimsel Suiistimal
Nobel Medicus, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.

2. Editörün Sorumlulukları:

2.1. Yayın ve Sorumluluk Kararı
Nobel Medicus editörü, dergideki her şeyi kontrol altında tutmaktadır ve okuyucuların ile yazarlann ihtiyaçlanna cevap vermek için çaba göstermektedir. Editör aynca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin dergide yayınlanacağının ve hangilerinin onur kinci yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalarla karar verilmesinden sorumludur. Editör, yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilir. Editör, içerik ve genel olarak yayın kalitesinden sorumludur. Editör adil ve uygun bir hakem süreci sağlamalıdır.

2.2. Tarafsızlık
Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir.

2.3. Gizlilik
Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

2.4. Çıkar Çatışmaları ve İfşa Etme
Nobel Medicus editörü yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalanna izin vermez. Dergiye gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazann sarih bir yazılı onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamalıdır.

3. Hakemlerin Sorumlulukları:

3.1. Değerlendirme
Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.

3.2. Gizlilik
Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkalan müzakere etmemelidir.

3.3. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması
Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamaktadır.

3.4. Editöre Destek
Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve aynca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.

3.5. Tarafsızlık
Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.

3.6. Kaynakların Referansı
Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir.

4. Yazarların Sorumlulukları:

4.1. Bildirme Standartları
Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin, başkalanmn çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve referanslan içermelidir.

4.2. Özgünlük
Çalışmalannı dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır.

4.3. Birden Fazla Yerde Yayın
Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.

4.4. Kaynakların Referansı
Başkalarının çalışmalanyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar, çalışmalannın belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.

4.5. Makale Yazarlığı
Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. Araştırma sürecine katılan başkalan var ise, bu kişiler katkıda bulunanlar olanlar listelenmelidir. Yazarlık aynca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır.

4.6. İfşa Etme ve Çıkar Çatışmaları
Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalannın oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.

4.7. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Yazarlar göndermiş olduklan çalışmalannda dikkat çekici bir hata bulduklarında, bu hata ile ilgili olarak derhal dergiyi bilgilendirmek zorundadırlar. Yazarlann, hatalann düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.